Činjenica smrti prijavljuje se usmeno ili pismeno matičaru područja kojemu pripada mjesto na kojem je smrt nastupila ili na kojem je umrli nađen.